Všeobecné obchodné podmienky

VSEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre nákup prostredníctvom obchodného portálu http://www.kriska.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou Kriška Liptovský Mikuláš., ktorá je prevádzkovatežom obchodného systému http://www.kriska.sk a zákazníkmi. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s kupujúcim uvedené inak. 

DEFINÍCIA POJMOV

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam: 

 predávajúci - spoločnosť Kriška Liptovský Mikuláš so sídlom Matuškova 2278, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 415 961 , IČ DPH: SK2021786272. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Žilina, oddiel:Sro, vložka číslo: 14671/L

kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Kriška Liptovský Mikuláš .
tovar produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti Kriška Liptovský Mikuláš pre nákup prostredníctvom obchodného systému kriska.sk.
služby - poskytovanie konzultačnej, expertnej, inžinierskej, technickej podpory a servisné práce.

pracovný čas - znamená čas v pracovných dňoch od 6.00 do 17.00 hod. 

OBJEDNÁVKA

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému www.kriska.sk, osobne, telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, presný popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, dobu platnosti objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplati kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Nesplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do 14 dní od vystavenia objednávky sa považuje sa porušenie týchto obchodných podmienok. Predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku okamžite, prípadne do doby uvedenej u príslušného tovaru odo dňa vystavenia objednávky, upozorní na to telefonicky kupujúceho a dohodne ďalší postup. 
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).
 Kupujúci má právo do dvoch dní od vystavenia objednávky podať predávajúcemu návrh na zmenu objednávky, a to iba v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Ak tak kupujúci nespraví v stanovenej lehote, je objednávka po overení predávajúcim považovaná za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. Ak sa jedná o kúpnu zmluvu, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru, ak nebolo dohodnuté inak, konkrétne na tovar, ktorý je vyrobený na mieru na zákazku. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku najmä v nasledujúcich prípadoch: 
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytovanie služieb a s ich plnením sa začalo pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
 b) predmetom zmluvy je dodávka tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho
c) v ostatných prípadoch uvedených v ust. § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka
d) konkrétne na tovar, ktorý je vyrobený na mieru na zákazku
V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po tomto termíne má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 30% z fakturovanej peňažnej čiastky.

PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOBY PLATBY

Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

Pred prevzatím tovaru

- Bankovým prevodom / vkladom na účet
- Poštovou poukážkou
- e Platby VÚB
 
Podmienkou uznania platby pred prevzatím tovaru bude preukázateľne pripísaná na bankový účet predávajúceho a predávajúci neeviduje voči kupujúcemu žiadnu neuhradenú pohľadávku. Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 7 kalendárne dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 7 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby. 

Pri prevzatí tovaru
Dobierka (kuriérska služba)
V hotovosti

Na splátky
Podmienky platby na splátky sú uvedené v prílohe týchto obchodných podmienok.

Kupujúci vykonáva platbu na základe zálohovej faktúry alebo faktúry vystavenej predávajúcim. Doba splatnosti faktúry je 7 dní od dňa vystavenia. Kupujúci sa zaväzuje za každý začatý deň omeškania platby po termíne splatnosti faktúry zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z fakturovanej čiastky. Predávajúci si vyhradzuje právo čiastkovej fakturácie za už dodaný tovar.

CENY

Ceny uvedené na stránkach www.kriska.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému www.kriska.sk. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Spoločnosť Kriška Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru bez ukončenia jeho platnosti. 

ODBER A DODÁVKA TOVARU

Odber tovaru sa uskutočňuje spôsobom dohodnutým v objednávke, prípadne podľa dohody jedným z nasledujúcich spôsobov: 
osobne
dopravou predávajúceho
prepravnou službou
poštou

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dodávky (poštou, zásielkovou službou, kuriérom a pod.). Pri objednávkach nad 3000 € bez DPH hradí prepravné náklady predávajúci. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad. Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu kupujúceho bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom. 

ZÁRUKA A SERVIS

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom. 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Pri registrácií má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od predávajúceho.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A ĎALSIE USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.